چهل و سوم

هویت من نوشته هایم است

خاطراتم...

مدتی است دفتر نارنجی ام را گم کرده ام

شاید هم خاطرات آن را از من ربوده اند!!!

به هرحال

مدتی است احساس عدم هویت میکنم

و تمام تابستان آن سال  زیر علامت سوالی خیالی رفته است

/ 1 نظر / 11 بازدید

بخشیدن شرطی نیس......... یا میبخشی و فراموش میکنی یا نمیبخشی و........